IR Website, Web Design เว็บไซต์บริษัท และ Investor Relations | Optiwise

เราคือทีมงานที่ปรึกษา

งานสื่อสารองค์กร ออกแบบเว็บไซต์ IR Website และงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างครบวงจร ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี

บริการของเรา

เราทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้น
เพื่อธุรกิจของคุณ

บริการทั้งหมด

บริการที่ปรึกษา
งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริการที่ปรึกษางานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสร้างความไว้วางใจกับนักลงทุนผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริการออกแบบเว็บไซต์ IR Website และ เว็บไซต์บริษัท

บริการออกแบบเว็บไซต์ IR Website และ เว็บไซต์บริษัท แบบครบวงจร สร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจ โดยส่งมอบข้อมูลที่ตรงประเด็น ถูกต้อง กระชับและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อธุรกิจ

บริการงานประชาสัมพันธ์

เป้าหมายของเราคือการสร้างและรักษาชื่อเสียงที่ดีและยั่งยืนสำหรับบริษัทมหาชน เพื่อให้กลายเป็นตัวเลือกแรกๆ ในใจของชุมชนนักลงทุนทั่วโลก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการจัดทำเอกสารเผยแพร่ของบริษัท

บริษัทมหาชนจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ เราสามารถออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ รายงานประจำปีของบริษัทให้สวยงาม ถูกต้อง กระชับ เพื่อส่งเสริมภาพลักษ์ขององค์กรให้ดูดี และเป็นที่น่าจดจำ